Rozporządzenie ministra z dnia 31.01.2020 w sprawie zasad bioasekuracji.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSIz dnia 30 stycznia 2020 r.


W sprawie zasad bioasekuracji, jakie powinny być przestrzegane podczas polowania lub odstrzału sanitarnego
oraz przy wykonywaniu czynności związanych z zagospodarowaniem zwierzęcia łownego z gatunku dzik.

 

§ 1. Na obszarach objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli lub ochronnymi,
ustanowionymi w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt
oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz przepisami Unii Europejskiej wydanymi w tym zakresie:
1) podczas polowania lub odstrzału sanitarnego dzików używa się:
a) oczyszczonego i odkażonego sprzętu oraz obuwia,
b) odzieży poddanej procesowi mającemu na celu inaktywację wirusa afrykańskiego pomoru świń;...

Pełny tekst rozporządzenia